Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk inspraakorgaan. In de MR hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De directie is wettelijk verplicht over veel onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen. Daarnaast focust de MR zich op school-brede onderwerpen die actueel zijn. De MR adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen zijn de werkdrukvermindering bij leerkrachten en de communicatie tussen school en ouders/verzorgers.

Onderwerpen die bij de MR aan de orde kunnen komen:
-TMO, onderwijstijd, ouderparticipatie.
-Het vaststellen, aanvullen, wijzigen van het schoolplan en de schoolgids
-Het bespreken en vaststellen van het formatieplan.

De OR kan gevraagd worden om de oudergeleding van de MR te adviseren. Door het uitwisselen van informatie tussen de ouderraad en de MR, blijven zij van elkaars werk op de hoogte. Op gezette tijden is er ook intensiever contact.

De MR is ook vertegenwoordigd in de GMR van Openbaar Onderwijs Groningen (voorheen O2G2). In de GMR komen bestuursbrede zaken aan de orde.

De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. Het jaarverslag, de vergaderdata, agenda’s en de notulen worden geplaatst op de website van de school (zie hieronder). De vergaderingen zijn in principe openbaar. Een ouder/verzorger of een personeelslid van de school die geen MR-lid is, kan de voorzitter of de secretaris benaderen via onderstaand emailadres, als hij of zij een vergadering wil bijwonen.

Eens per twee jaar vinden er MR-verkiezingen plaats, de volgende verkiezingen zijn in 2019. Heb je interesse om je bij de volgende verkiezingen kandidaat te stellen voor de MR, neem dan gerust contact op met de MR voor meer informatie of het bijwonen van een vergadering.

Indien u contact met een van de MR-leden wilt, kunt u mailen mrobsdesterrensteen@gmail.nl of bellen naar de administratie van de school.

De MR bestaat voor het schooljaar 2020-2021 uit: 

Gert-Jan Dutman, ouder (voorzitter)
Lotte Verheggen, ouder (secretaris)
Marlie Calandra, leerkracht
Nynke Harsta, leerkracht
Maaike Stuiver, leerkracht

Documenten